การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองหากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามจานวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

การประกันภัยรถยนต์ มี 2 แบบ ได้แก่
 1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทาประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หากไม่ทามีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ ตามความเหมาะสม หรือตามความเสี่ยงภัยที่แท้จริงของการใช้รถ

1. การประกันรถยนต์ภาคบังคับ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ให้คุ้มครองความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายอนามัย อันเนื่องมาจากรถ ดังนี้
  ก. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
  • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง) 15,000 บาท/คน
  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท/คน
  ข. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมายโดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
  • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 50,000 บาท/คน
  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 200,000 บาท/คน
  • ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/คน
  • จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสาหรับรายการข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมกัน สูงสุดไม่เกิน 204,000 บาท/คน

2. การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมีแบบความคุ้มครองให้เลือกอย่างไร

การประกันภัยรถยนต์ภาค สมัครใจมี 5 ประเภท ดังนี้
  กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครอง
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครอง
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครอง
  • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
  แบบ 2+
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
  • * กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท
  แบบ 3+
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
  • * กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์