แบบฟอร์ม

ใบคำขอประกันภัย ดาวน์โหลดไฟล์
1. ใบคำขอเอาประกันอัคคีภัย
    1.1 บ้านสุขใจ
    1.2 ธุรกิจมั่นคง

PDF
PDF
2. ใบคำขอเอาประกันภัยรถยนต์ PDF
3. ใบคำขอประกันภัยการขนส่งในประเทศ
    3.1 ใบคำขอประกันภัยการขนส่งในประเทศ
    3.2 ใบคำขอประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

PDF
PDF
4. ภัยเบ็ดเตล็ด
    4.1 ประกันภัยทรัพย์สิน
          4.1.1 ใบคำขอประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน *
          4.1.2 ใบคำขอประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า *
          4.1.3 ใบคำขอประกันภัยโจรกรรม *
          4.1.4 ใบคำขอประกันภัยสำหรับเงิน
          4.1.5 ใบคำขอประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ *
          4.1.6 ใบคำขอเอาประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน *
          4.1.7 ใบคำขอประกันภัยสำหรับกระจก

PDF


PDF
    4.2 ประกันภัยบุคคล
          4.2.1 ใบคำขอประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(ประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชือ)*
          4.2.2 ใบคำขอประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง *
          4.2.3 ใบคำขอการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป *
          4.2.4 ใบคำขอประกันภัยกรมธรรม์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล *
          4.2.5 ใบคำขอประกันภัยโรคมะเร็ง *
          4.2.6 ใบคำขอประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง *
    4.3 ประกันภัยทางวิศวกรรม
          4.3.1 ใบคำขอสำหรับการประกันภัยงานก่อสร้าง *
          4.3.2 ใบคำขอประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร *
          4.3.3 ใบคำขอประกันภัยเครื่องจักร
          4.3.4 ใบคำขอประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา *
          4.3.5 ใบคำขอประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
          4.3.6 ใบคำขอประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์PDF

PDF
PDF
    4.4 ประกันภัยความรับผิด
          4.4.1 ใบคำขอประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
          4.4.2 ใบคำขอประกันภัยความซือสัตย์ของลูกจ้าง *
* ยังไม่มีแบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายนอก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับประกันโดยตรง

PDF
5. ตัวแทนประกันวินาศภัย
    5.1 ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย
    5.2 คู่มือการสมัครตัวแทน

PDF
PDF