ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง


1. กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ ภายใน 10 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
2. กรณีเรียกร้องการเสียชีวิต ทุพพลภาพ โรคร้ายแรง และอื่นๆ ภายใน 30 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

หมายเหตุ
• ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

  วิธีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
 2. ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ราคาประเมินของทรัพย์สิน
 3. ตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย
 4. ตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
 1. ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 20 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอ
  หมายเหตุ: หากค่าเสียหายสูงกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งจะมีเอกสารที่จะต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 45 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯ รัองขอ
  ระยะเวลาแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 1. กรณีเคลมคุ้มครอง ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแนบหนังสือตกลงให้ผู้เอาประกันภัยลงนามภายใน 45 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
 2. กรณีเคลมไม่คุ้มครอง ทำหนังสือชี้แจงเหตุผล ภายใน 45 วัน หลังได้รับเข้าตรวจสอบ หรือตรวจสอบหลักฐานเอกสารครบถ้วน กรณีที่ต้องการเอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติมให้รีบดำเนินการขอ
  ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว การจ่ายสินไหมทดแทนอาจจทำโดยวิธี
  • จ่ายค่าสินไหมเป็นการโอนเงิน
  • จ่ายค่าสินไหมเป็นเช็ค
  • จ่ายค่าสินไหมเป็นตั๋วแลกเงิน