ติดต่อเจ้าหน้าที่สินไหม สำนักงานใหญ่ / กรุงเทพฯ

คุณเสรี ชุมศรี

ผู้อำนวยการ สินไหมทั่วไป

seri@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2657-2910
โทรสาร +66-2657-2907

คุณอุเทน รอดทอง

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด

utehn@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2657-2921
โทรสาร +66-2657-2907

คุณดนัยพร เดชะคุปต์

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอัคคีภัย

danaiporn@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2657-2922
โทรสาร +66-2657-2907

คุณปารณัท แสงวิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

paranat@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2657-2923
โทรสาร +66-2657-2907

คุณมารินทร์ นกพันธ์

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, มะเร็ง

marinnok@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2657-2924
โทรสาร +66-2657-2907

คุณวจี คนกล้า

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, มะเร็ง

wagee@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2657-2925
โทรสาร +66-2657-2907

คุณธนภรณ์ พวงสุวรรณ

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

thanaporn@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2627-2926
โทรสาร +66-2657-2907

คุณตรีวิมล แก้วกาม

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด

treewimol@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2627-2927
โทรสาร +66-2657-2907

คุณบุญเอื้อ บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันภัยการขนส่ง

boon-ua@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2657-2902
โทรสาร +66-2657-2907

คุณซา ฟี อี หะยีดาโอะ

เจ้าหน้าที่สินไหม ประกันภัยการขนส่ง

safi-e@sagi.co.th

โทรศัพท์ +66-2657-2903
โทรสาร +66-2657-2907

ติดต่อเจ้าหน้าที่สินไหม สำนักงานสาขา

สาขาเชียงใหม่

คุณสุรวุฒิ กล้าผจญ
surawoot@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณเสกสรรค์ มณีธร
seksan@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-5321-0405-8
โทรสาร +66-5321-0409

สาขานครสวรรค์

คุณอรุณ เกลี้ยงตะพงศ์
arun@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-5631-0751-4
โทรสาร +66-5631-0668

สาขาพิษณุโลก

คุณนพวรรณ บุญชู
noppawan@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-5522-4161, +66-5522-3758
โทรสาร +66-5522-4169

สาขาย่อยเชียงราย

คุณวชิรพันธ์ ทิมแกร
vachiraphan@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-5375-8661-3
โทรสาร +66-5375-8664

สาขาย่อยสระบุรี

คุณสุรารักษ์ กลับจิตร
surarak@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-3631-5071-2
โทรสาร +66-3631-5073

สาขาขอนแก่น

คุณวิมาลย์ กันยา
wimarn@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณฌานศิลป์ สุภธีระ
chansin@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณพนม สุดหอม
phanom@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-04346-5580-1, +66-4346-5591
โทรสาร +66-4346-5592

สาขาอุบลราชธานี

คุณธนาวุฒิ พิลาศรี
tanawut@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณนิธิพัฒน์ สารรัตน์
nithipat@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-4528-4422-4
โทรสาร +66-4528-4425

สาขานครราชสีมา

คุณวิศวะ ท้าวจัตุรัส
witsawa@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณอาทิตย์ ดามพ์สุกรี
artit@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-4426-3540-2
โทรสาร +66-4426-3543

สาขาย่อยสุรินทร์

คุณพายุ เถโร
phayu@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-4453-1673-4
โทรสาร +66-4453-1711

สาขาอุดรธานี

ว่าที่ ร้อยตรีอาณัติ น้อยชนะ
arnut@sag.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-4234-2280-1
โทรสาร +66-4234-2782

สาขาหาดใหญ่

คุณอำนวย เมืองทอง
amuay@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณมนิตย์ สิกนนท์
manit@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณวีรยุทธ แยบคาย
weerayut@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-7442-8746-9
โทรสาร +66-7442-8750

สาขาภูเก็ต

คุณสุริยะ แซ่ตัน
suriyasea@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณโอฬาร ทองมี
olan@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-7621-6000, +66-7622-4999
โทรสาร +66-7621-9383

สาขาสุราษฎร์ธานี

คุณชัชวาลย์ คาร
chatchawan@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณเสริมศักดิ์ นวลแก้ว
sermsak@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-7720-4018-20
โทรสาร +66-7720-4021

สาขาย่อยหัวหิน

คุณกิตติ ศรสิทธิ์
kitti@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-3254-7707-8
โทรสาร +66-3254-7709

สาขาระยอง

คุณภาณุพงศ์ รอดทอง
panupong@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณธาราพงษ์ ชพานนท์
tarapong@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณสุพล วันทา
supol@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-3861-4923, +66-3861-4465
โทรสาร +66-3862-0659

สาขาชลบุรี

คุณมาโนช ทองรอง
manoch@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณจิรวัฒน์ ทับทิม
jirawattha@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-3871-5877-8, +66-3871-5743-4
โทรสาร +66-3871-5879

สาขานครปฐม

คุณเจษฎากร อักษรอินทร์
jetsadakon@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณบัณฑิต แก้วสงวน
bundit@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-3428-0119-21
โทรสาร +66-3428-0122

สาขาพัทยา

คุณชวลิต รุ่งเรือง
chaowalit@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

คุณภูริยวรรษ มุขมั่น   
phuriyavat@sagi.co.th
เจ้าหน้าที่สินไหม

โทรศัพท์ +66-3848-8379-80
โทรสาร +66-3848-8381